מה משפיע על הקצבה החודשית שנקבל לאחר גיל הפרישה?

 אילו כיסויים ביטוחיים ניתן לצרף לחיסכון בפוליסת ביטוח?

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, ניתן להוסיף בביטוח מנהלים בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא ‘פוליסת ביטוח’. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים או לשנות מקדם קצבה היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, חברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה. בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה . ( מקדמי קצבה קבועים בפוליסות מנהלים עד 12/2012 , מ 2013 אין מקדם קצבה קבועה , ניתן לקבוע מקדם קצבה מגיל 60 ) .

כיצד מתבצעת ההפקדה לביטוח מנהלים?

בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים ­ שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו .

החל ביום 1 בינואר 2008 (להלן – המועד הקובע) נכנס לתוקפו צו הרחבה* הקובע ביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו קובע כי עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום לעבודה זכאי לביטוח פנסיוני החל מהמועד הקובע. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים.

הצו קובע כי עובד זכאי לבחור בהודעה בכתב למעבידו תוך שישים יום מתחילת עבודתו בביטוח פנסיוני (לרבות בקופת גמל לקצבה בתכנית פנסיה מקיפה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות). במידה והעובד לא יודיע למעבידו על בחירתו כתב הרי שמעסיקו יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה בהתאם לבחירתו.

עובד שיש ברשותו תכנית פנסיונית קיימת , על המעסיק להפקיד לעובד לביטוח פנסיוני לאחר שלשוה חודשים מיום העסקה רטרואקטיבי, עובד שאין ברשותו תכנית פנסיונית , על המעסיק להפקיד לאחר שישה חודשים ואילך.

הפקדות על פי צו הרחבה 01/2008 עד היום:

ההפקדות לפנסיה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו בתאריך 1/1/20014 להפקדות כוללות בשיעור 17.5% בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי. בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות יתבצעו  בשתי פעימות.

השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה

* הפקדות מינואר הפקדות ע”ח מעסיק 6.5% תגמולים הכולל עלות כיסוי אובדן כושר עבודה.

 לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ­ 2.5% מהשכר ).

חוסך עצמאי –  שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16%  מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?  

עד לשנת 2008 , ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים. בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 ,לבין הפקדות לאחר שנת 2008.  

כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, מוטביו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות.

מה משפיע על גובה התשלום שמקבלים לאחר הפרישה?

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה. סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.  

מי שמבקש לנהל תכנית ביטוח מנהלים בישראל, נדרש לקבל רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים. במסגרת זו הוא נדרש להון עצמי וליכולות ניהול המאפשרות לו לנהל בעבור החוסכים את הסיכונים השונים, כגון סיכוני ההשקעות, סיכוני הביטוח, התפעול והשירות הנדרש.

מהם דמי הניהול בביטוח מנהלים?

חברת הביטוח רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירותים שהיא מספקת. יש מספר מהדורות בפוליסות ביטוח מנהלים : עד 12/1990 ( פוליסות מבטיחות תשואה ) אין דמי ניהול , חלוקת אג”ח מדינה חברות הביטוח עם המבוטח .

01/1991 עד 12/2013 פוליסות משתתפות ברווחים  , דמי הניהול : 15% מהרווחים ו 0.6% מהצבירה.

ביטוחי מנהלים החל משנת 2004  דמי הנהול  ,מוגבלים בתקרה של עד 2% מהחיסכון המצטבר. חברת הביטוח רשאית להפחית את דמי הניהול מהחיסכון המצטבר, ולגבות גם דמי ניהול מההפקדות השוטפות לפוליסה, כך שבממוצע לאורך תקופה של 12 שנים סך דמי הניהול מההפקדות השוטפות לא יעלה על 11% וסך דמי הניהול מהחיסכון המצטבר לא יעלה על 1%. כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ש”ח בחודש לחברת הביטוח, ישלם 110 ש”ח מתוכם בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 890 ש”ח המועבר לחיסכון המצטבר. בנוסף, גובה חברת הביטוח דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 1% מהחיסכון המצטבר. יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית חברת הביטוח לגבות. ניתן להתמקח עם חברת הביטוח על שיעור זה ובכך להשיג הנחה בדמי הניהול.

מהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין פוליסות ביטוח שונות, ומהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין פוליסות ביטוח לבין מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים?  

איכות ניהול ההשקעות בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לפוליסת הביטוח. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.

התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.

מחיר ­ מתוך התשלומים שמפריש החוסך לפוליסת הביטוח, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות רכישת הביטוח ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה נודעת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף? מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר, באתרי האינטרנט של הגופים המנהלים או באמצעות פנייה ישירה לגופים עצמם. אפשרות נוספת היא לפנות לסוכן ביטוח פנסיוני. מידע לגבי נתונים אישיים ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת לחוסך חברת הביטוח.

לכל שאלה בנושא ניתן לתאם פגישה מקצועית.

 

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

מאמרים נוספים:

מעסיקים ורגולציה

לאור השינויים הרבים בתחום הרגולציה ביטוח הפנסיוני המשפיעים על המעסיק , להלן עיקרי השינויים לשנים

מה זה ביטוח מנהלים?

מה משפיע על הקצבה החודשית שנקבל לאחר גיל הפרישה?  אילו כיסויים ביטוחיים ניתן לצרף לחיסכון

מהי קרן פנסיה חדשה

  כיצד משפיעה צבירת הכספים בחיסכון בקרן הפנסיה על קיום רמת החיים בעת הפרישה? מה

תקרות מס 2020

להורדת הקובץ “עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 20תקרת הפקדות לקופג וקרן השתלמות לשנת 2020 לחצו

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.