לאור השינויים הרבים בתחום הרגולציה ביטוח הפנסיוני המשפיעים על המעסיק , להלן עיקרי השינויים לשנים 2016-2017  .

 • תיקון 16 לחוק הגמל

לאור סעיף 20 לחוק הגמל , בו נקבע כי העובד יבחר את ההסדר הפנסיוני שלו ללא כל התניה מצד המעסיק ולאור הבלבול שנוצר בעקבות תיקון 12 לחוק הגמל והשונות הגדולה בגובה ההפקדות ( אפילו אצל אותו מעסיק ) למוצרים הפנסיונים השונים – נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה . לאחר פורסם צו הרחבה להגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני ובוצע תיקון לחוק הגמל – תיקון 16

עקרי התיקון :

הגדלת הפקדות המעסיק והעובד לתגמולים בכל התכניות הפנסיוניות ( קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל ) בשתי פעימות , בהתאם לפרוט הבא :

הגדלת הפקדות המעסיק לתגמולים 6.5% , הגדלת הפקדות העובד לתגמולים 6% , הפקדה לפיצויים לא תפחת מ 6% הפעימה השנייה לתיקון נכנסה לתוקף החל משכר ינואר 2017 .

עוד בתיקון :

בפוליסות ביטוח הפקדת המעסיק לתגמולים תכלול את התשלום המעסיק עבור כיסוי אובדן כושר עבודה .

הכיסוי אובדן כושר עבודה בפוליסה צריך להיות בגובה 75% מהשכר המבוטח .

אחוז הפקדה לתגמולים ( ללא עלות אובדן כושר עבודה ) לא יפחת מ 5%

במידה ועלות כיסוי אובדן כושר עבודה גדולה מ 1.5% ( 5% תגמולים + 1.5%אובדן כושר עבודה ) יכול המעסיק להפקיד לכל היותר 7.5% מהשכר  .

שים לב !

ההסכם החדש מחייב את המעסיק לרכוש לעובד עם התכנית ביטוח גם כיסוי אובדן כושר עבודה בגובה 75% משכרו המבוטח של העובד . החובה חלה גם במידה והעלות תהיה גבוהה מהנדרש בצו הרחבה ( גבוהה מ 1.5% ) אך לא יותר מ 2.5% מהשכר .

לידיעתך !

לא ניתן להקטין הפקדה של 8.33% לפיצויים עבור עובד קיים .

עובד חדש עם תכנית ביטוח מנהלים קיימת בה הופקדו עבורו 8.33% לפיצויים , לא ניתן להקטין.

היכן ניתן לבצע את הגדת ההפקדות ?

בקרן פנסיה ובקופת גמל ניתן לבצע בחשבון העמית .

בפוליסות ביטוח שתחילתן לפני יוני 2001 לא ניתן לבצע את ההגדלה ונדרש לבצע אותה בפוליסה חדשה .

בפוליסות ביטוח שתחילתן לאחר יוני 2001 ניתן לבצע את ההגדלה באותה פוליסה .

 • צמצום תקרת הפקדה לפיצויים

במסגרת חוק ההסדרים הוחלט לראשונה על תקרת הפקדה למרכיב פיצויים , החל מינואר 2017 .

התקרה היא הנמוך מבין 2,667 ₪ ( 8.33% משכר 32,000 ₪ ) או 8.33%מהשכר המבוטח . המשמעות היא שכל עוד תשלום המעסיק לא עולה על 8.33% מהתקרה , או מהשכר המבוטח אין צורך בחיוב שווי מס לעובד בעת ההפקדה . חריג אחד קיים הוא קרן פנסיה ותיקה , בה הפקדת פיצויים אינה נלקחת בחשבון לחישוב השווי .

דוגמה 1

עובד מרוויח 40,000 ₪ בחודש , המעסיק מפקיד עבורו 8.33% פיצויים ( לא בקרן פנסיה ותיקה ) תשלום המעסיק-3,332 ₪ = 8.33% * 40,000 ₪(תקרת הפקדה 2,665 ₪ 8.33% * 32,000 ₪ ) במקרה זה יש חיוב שווי על ההפקדה של 667 ₪  .

דוגמה 2

עובד מרוויח 40,000 ₪ בחודש , המעסיק מפקיד עבורו 6% פיצויים ( לא בקרן פנסיה ותיקה )

תשלום המעסיק – 2,400 ₪ = 6% * 40,000 ₪ , (תקרת הפקדה 2,665 ₪ 8.33% * 32,000 ₪ ) במקרה זה אין חיוב שווי מס .

דוגמה 3

עובד מרוויח 55,000 ₪ בחודש , המעסיק מפקיד עבורו 6%פיצויים משכר 45,000 ₪ בקרן פנסיה ותיקה ו 8.33% משכר 10,000 ₪ בפוליסת ביטוח מנהלים .

תשלום המעסיק – 3,533 ₪ ( 8.33% * 10,000 ₪ ) * ( 6% * 45,000 ₪ ) תקרת ההפקדה -2,665 ₪ ,

חישוב השווי בקיזוז ההפקדה לקרן פנסיה ותיקה – 8.33% * 2,700 – 3,533 ₪

מהו דין הכספים שחויבו במס בהפקדה , בעת עזיבת עבודה ו / או בפרישה לגמלאות .

לא נדרש לדווח עליהם בטופס 161 – ( קיימת פרשנות נוספת לפיה נדרש יהיה לדווח , לצורך קבלת הפטור ) משיכת כספים אלה בסכום חד פעמי תחייב תשלום במס רווח הון 15% נומינלי .

משיכת כספים אלה כקצבה תהיה פטורה ממס ” קצבה מוכרת ” .

לידיעתך !

גם ביצוע השלמת חוב ותק לפיצויים במהלך תקופת עבודתו של העובד מוגבל בתקרה חדשה  .

לדוגמה – עובד עם שכר 35,000 ₪ המועסק 10 שנים . סך הצבירה לפיצויים בקופה 280,000 ₪ ונדרש להשלים 70,000 ₪ ( 280,000 ₪  – 350,000 ₪ ) מתוך 70,000 ₪ , 40,000 ₪ עד לתקרה 320,000 ₪ לא יחויבו בשווי מס . ההפרש בסך 30,000 יחויבו בשווי מס מלא בביצוע הפקדה .

 • קרן ברירת מחדל

סעיף 20 לחוק קופות הגמל קובע כי המעסיק רשאי להפקיד עבור עובד שלא בחר בקרן פנסיה בכל תכנית פנסיונית שיבחר עבורו . עובדים רבים בוחרים שלא לבחור והמטרה שהמעסיק יפקיד עבורם כספים למרות שהעובד לא החליט . בהתאם לחוזר האוצר יכול המעסיק לאחת מהאפשריות הבאות :

 • מאחת משתי קרנות ברירת המחדל שנבחרה ע”י משרד האוצר ( הלמן אלדובי או מיטב ד”ש )
 • לקרן ברירת מחדל שנבחרה ע”י מעסיק בהליך תחרותי ( מרכז ) משרד האוצר מחויב אחת לשנתיים לבצע מכרז ולבחור 2 קרנות ברירת מחדל . מי שמצטרף לקרנות אלה , ישמרו לו דמי הניהול לתקופה של 10 שנים .
  • יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בסוף דצמבר 2016 פורסם חוזר מס הכנסה בנושא  ” יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים ” . קופות מרכזיות לפיצויים סגורות לביצוע הפקדות מינואר 2012 . כאשר החל מינואר 2008 ועד למועד סגירת ההפקדות , ניתן היה להפקיד רק עבור עובדים שתחילת עבודתם הייתה עד 31/12/2007 . החוזר שפורסם הקובע את הפעולות החלות על המעסיק שבבעלותו קופה מסוג זה  .

עקרי החוזר :

 • הצהרת המעסיק – המעסיק נדרש עד 31/12/2008 להעביר הצהרה לקופה כי הוא מעסיק עובדים. במידה ולא יעביר הצהרה זו תנכה הקופה מס במקור 40% מהסכומים הצבורים בקופה .
 • הסדרת הבעלות – במידה וקיים חוסר התאמה בזהות בן הבעלות בקופה למעסיק ( בקבות העברת עובדים בן מעסיקים כתוצאה ממיזוג , העברת פעילות ומכירת פעילות ) , ניתן לבצע עד סוף יוני 2017 הסדרה של הבעלות על הקופה בהתאם להנחיות החוזר .

שימוש בסכומים עודפים :

 1. המעסיק נדרש את הכספים בקופה בהתאם לקטגוריות הבאות :

סכום במחלוקת – תביעות משפטיות קיימות עבור עובדים שתחילת העסקתם היה לפני 31/12/2007 .

חבות לעובדי 2007 – סך החבות לפיצויים עבור כל עובדי החברה שתחילת העסקתם הייתה לפני 31/12/2007 .

סכום לעובדי 2007 סך החבות לפיצויים עבור כל עובדי החברה שתחילת העסקתם הייתה לפני 31/11/2007 , בניכוי צבירת פיצויים בקופות האישיות שלהם .

סכום עודף בקופה – היתרה בקופה לאחר ניכוי הסכום במחלוקת והסכום 2007 .

 1. שימוש בסכום העודף בקופה במידה וגבוה מ 10% מהחבות 2007 :

העודף יופקד לפיצויים בקופות האישיות של כל העובדים ( ללא קשר לתחילת העסקה )

הכספים שמועברים הינם חלק ההפקדות השוטפות לקופה .

הפקדה זו לו תוכר כהוצאה

נדרש אישור רו”ח או עו”ד של המעסיק המאשר את שהסכומים הינם סכום עודף בקופה .

החישוב יבוצע כל שנה ועד לחיסול הקופה המרכזית לפיצויים .

 1. שימוש בסכום לעובדי 2007 :

ניתן להפקיד לקופות אישיות של העובדים שתחילת העסקתם הייתה לפני 31/12/2007

הפקדה זו לא תוכר כהוצאה .

נדרש אישור רו”ח או עו”ד של המעסיק המאשר את שהסכומים הינם סכום עודף בקופה

החישוב יבוצע כל שנה ועד לחיסול הקופה המרכזית לפיצויים .

שים לב !  – סעיף 2 הינו חובה – במידה וקיים עודף בקופה הינך נידרש להפקיד את הכספים באופן שוטף בקופות אישיות של כל העובדים .

סעיף 3 הינו רשות – במידה והינך מעוניין ניתן להפקיד את הכספים מקופת הפיצויים בקופות האישיות של העובדים שהחלו את עבודתם לפני 31/12/2007 .

מאמרים נוספים:

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.