משיכת כספים בסיום העבודה לפני גיל פרישה:

בעת סיום יחסי עובד מעביד, פיטורין, התפטרות או גיל פרישה, ניתנים הכספים שנצברו בתוכניות השונות למשיכה. קיימות תקנות מס הכנסה בדבר הזכאות למשיכת הכספים.כעקרון קיימות שתי דרכים למימוש הזכויות:מימוש הזכויות ע”י קבלת סכום הוני.מימוש הזכויות ע”י קבלת קצבה.מימוש הזכויות בעזיבת עבודה לפני גיל פרישה עובד המסיים את עבודתו לפני גיל פרישה ומבקש למשוך במזומן כספים שנצברו לזכותו מקופת גמל לשכירים, מביטוח מנהלים, או קרן פנסיה, יוכל לעשות זאת כפוף לתקנות המס. התנאי הראשון, שהמעביד מאשר בכתב את עובדת סיום יחסי עובד מעביד. התנאי השני,שהמעביד מוכן להעביר לזכותו את הזכויות הכספיות שנצברו. התנאי השלישי, שהכספים עמדו בבדיקת חבות מס (כספי פיצויים) ונמשכו בהתאם לכללים ולתקנות לגבי כספי תגמולים.

פיצויי פיטורין– פטור עפ”י סעיף 9(7א’)(א): לגבי פיצויי פיטורין המשולמים, או מועברים לזכות העובד, נעשית בדיקה כפולה ע”י מס הכנסה. הבדיקה הראשונה – האם הפיצויים רגילים (100% פיצויים), או פיצויים מוגדלים. הבדיקה השנייה – האם הפיצויים עברו את “תקרת המענק הפטור” × שנות עבודה, (בשנת המס 2017, תקרת המענק הפטור 12.200 ש”ח). להלן דוגמא :

 עובד סיים עבודתו לאחר 20 שנות עבודה. משכורתו האחרונה 18,000 ש”ח. סה”כ מענק פרישה – 360,000 ש”ח. (20 × 11,950 ש”ח) הסכום הפטור – 244,000  ש”ח, הסכום החייב – 116,000 ₪ . במקרה זה נוצרה חבות מס. במידה והעובד לא יבחר באחת האופציות להקטנת נטל המס, יחויב הסכום של 116,000 ש”ח במס, עפ”י המס השולי שמתקבל מהוספת הסכום להכנסות העבודה בשנת המס בה פרש. כאמור על מנת להקטין את נטל המס קיימות 3 אפשרויות עפ”י תקנות מס הכנסה: רצף פיצויים – סעיף 9(7א’)(4): סעיף זה מאפשר לעובד שאינו מעוניין לקבל את כספי הפיצויים, אלא להשאירם בקופת גמל לפיצויים, לדחות את התחשבנות המס לעתיד. התנאים לכך הם: אם מודיע העובד לשלטונות המס על בחירתו ב”רצף פיצויים”, והבקשה אושרה. העובד משאיר את כל הפיצויים העומדים לזכותו בקופת/ות גמל לפיצויים. העובד מתחייב בפני שלטונות המס למצוא מעביד חדש אשר יפקיד כספי פיצויים במקום העבודה החדש, לאותה קופת/ות גמל לפיצויים (בפועל אין הקפדה על אותה קופה). (נא לשים לב שעל העובד להשאיר את כל כספי הפיצויים בקופות גמל לפיצויים, אסור לו לקבל כספי פיצויים חלקיים מהמעביד ורק חלק להשאיר בקופות גמל לפיצויים). ההודעה על בחירה ב”רצף פיצויים”, תוגש עם סיום העבודה, במידה והעובד התקבל מידית לעבודה אצל מעביד חדש, יצרף אישור מהמעביד החדש בדבר הסכמתו לצבור כספי פיצויים בקופות הגמל לפיצויים הקיימות. במידה ולעובד אין עדיין מעסיק חדש, ניתנה לו אורכה של שנה מסיום עבודתו למצוא מעסיק חדש, שימשיך צבירת פיצויים בקופות הגמל הקיימות לפיצויים. נשתמש לצורך המחשה בדוגמא של עובד שזכאי ל- 360,000 ₪  פיצויים לאחר 20 שנות עבודה, ובחר “ברצף פיצויים”. כיצד תחושב לגביו חבות המס בעת סיום העבודה אצל המעסיק השני:

20 שנות צבירה

אצל מעסיק א

10 שנות צבירה

אצל מעסיק ב’

———————— + ———————
י360,000 ש”ח פיצויים צבירת פיצויים נוספת

החישוב שייעשה לגביו: סה”כ הפיצויים אצל שני המעסיקים בהפחתת הסכום הפטור × 30 שנות עבודה << התחשבנות במס לגבי “הסכום החייב”. כמובן שניתן לעשות “רצף פיצויים” אצל מספר מעסיקים.

רצף קצבה אוטומטי

החל משנת 2017 יש לראות עובד כמי שבחר ב ” רצף קצבה ” גם אם לא הודיע על בחירתו זו לרשות המיסים בהתקיים התנאים הבאים :

  •      כספי הפיצויים מקורם בהפקדות שוטפות ו/או בהשלמת פיצויים שנותרו בקופה במועד סיום העבודה  .
  •      היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לא עולה על תקרה . לעניין זה התקרה שנקבעה הנה הגבוה מבין : 360,000 ₪ פיצויים צבורים או משכורת עד 32,000 ₪ כפול הוותק  .

יתרונות ב”רצף פיצויים”: המשכת התוכניות (ביטוחי מנהלים, או קרן פנסיה, או קופת גמל) ע”פי התנאים המקוריים. במידה ושיעורי המס בעתיד יקטנו, הרי שחבות המס תקטן. במקרה מוות, יינתן לגבי הפיצויים, אצל כל המעסיקים פטור כפול. במידה והשכר בעתיד יקטן, יקטן נטל המס לגבי כל צבירת הפיצויים, שהרי יהיה זכאי ל”סכום פטור” × שנות עבודה. “חרטה מרצף פיצויים” עובד שבחר ב”רצף פיצויים” התחייב להשאיר את כל הפיצויים שניצברו לזכותו אצל המעביד הקודם, עד למועד סיום העבודה אצל המעסיק “החדש”. העובד רשאי להתחרט מבקשתו ל”רצף פיצויים” ולבקש לקבל את כספי הפיצויים שצבר אצל המעסיק הקודם, ללא עזיבת עבודה אצל המעסיק החדש. זאת יוכל לעשות רק תוך שנתיים ממועד סיום עבודתו אצל המעסיק הקודם. אם יתחרט תוך שנתיים, יהיה זכאי ל”סכום הפטור” × שנות עבודה, וחיוב במס ייעשה לגבי היתרה. אם יבקש להתחרט מ”רצף הפיצויים” לאחר שעברו יותר משנתיים ממועד סיום עבודתו, הרי שכל כספי הפיצויים יהיו חייבים במס,ויאבד את כל הפטור × שנות עבודה.לפיכך אין לבחור באופציה של חרטה מ”רצף פיצויים” לאחר שנתיים ויותר. פריסת מס – סעיף 8(ג)(3):ע”פי סעיף זה רשאי העובד הפורש מעבודתו, למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, ולבצע פריסת מס, דהיינו התחשבנות עם מס הכנסה לגבי “הסכום החייב” בפריסה על פני מספר שנות מס.

הכללים לפריסת מס עבור כל 4 שנות עבודה תינתן פריסת מס לשנה אחת. מקסימום שנות פריסה – 6 שנים. ניתן לפרוס מס קדימה (לשנים הבאות) וניתן לפרוס מס אחורה (לשנים הקודמות). הערה: חישוב שנות הפריסה נעשה ע”פי עיגול לתקופה הקרובה, דהיינו מי שמסיים עבודתו לאחר 11 שנים כאילו סיים עבודתו לאחר 12 שנים וזכאי ל- 3 שנות פריסה. מי שסיים עבודתו לאחר 9.5 שנים, כאילו סיים עבודתו לאחר 8 שנים וזכאי ל- 2 שנות פריסה.

דוגמא לפריסת מס קדימה – (לאחר 20 שנות עבודה)

המענק 360,000 ₪
( 20× 12,200 ₪ ) 244,000 ₪  הסכום הפטור
הסכום החייב 116,000 ש”ח

בדוגמא שלפנינו העובד זכאי ל- 5 שנות פריסה. אם יבחר בפריסת מס קדימה: 2017 – 23,200 ש”ח 2018 – 23,200 ש”ח 2019 – 23,200 ש”ח 2020 – 23,200 ש”ח 2021 – 23,200 ש”ח (הסכום 23,200 ש”ח ₪  הינו חלוקת “הסכום החייב” – 116,000 ש”ח ל- 5 שנים ). מס הכנסה יגבה מקדמה מראש עבור כל הסכום החייב, לאור התחשבות בהכנסותיו הצפויות בעתיד. חישוב מס “אמיתי”, ייעשה בתום כל שנת מס מ- 5 השנים. דוגמא – נניח שסוכם על מקדמה בגובה 30%. במקרה זה ייגבה מס הכנסה מקדמה של 36,300 ש”ח מתוך הסכום החייב (116,000 ש”ח × 30% = 34,800 ₪ ). עפ”י הדוגמא שלפנינו, הסכום 244,000 ₪  פטור, ומתוך הסכום החייב 116,000 ₪ , 34,800 ₪  ישולמו כמקדמה, ויתר הסכום יינתן לעובד. חישוב המס הסופי ייעשה בתום כל שנת מס, כאשר להכנסות באותה שנת מס ייצרפו את הסכום שלגביו נתבקשה פריסה. נניח שבתום שנת המס 2017 הכנסות העבודה של העובד היו 70,000 ש”ח. לסכום זה יצורף הסכום הקבוע 23,200 ₪ , סה”כ חבות המס תיקבע כאילו בשנת המס 2017 היו הכנסות עבודה של 93,200 ₪ . בחישוב זה, המס שהיה מוטל על הסכום שנפרס 23,200 ש”ח הוא 14%, ומכיוון שהמקדמה ששולמה מראש הייתה 30%, הרי לגבי שנת 2018 יהיה זכאי להחזר 16% × 23,200 ₪ . נניח שבתום שנת המס 2018 היו הכנסות עבודה נמוכות (העובד פתח עסק חדש ואין כמעט רווחים, או שהיה בלתי מועסק רוב השנה). נניח שהכנסות העבודה היו 30,000 ש”ח. לסכום זה יצורף הסכום 23,200 ₪ , וחישוב המס ייעשה לפי הכנסות חייבות במס של 53,200 ₪ . כל הסכום שנפרס (23,200 ש”ח) יהיה חייב לפי מדרגת מס בשיעור של 10% ולאחר נקודות זיכוי 0% מס. מכיוון שמראש שולמה מקדמה של 30%, מס הכנסה יחזיר 30% מהסכום שנפרס לאותה שנה. נניח שבתום שנת המס 2019 היו הכנסות חייבות במס בשיעור 270,000 ש”ח. לסכום זה יצורף הסכום 23,200 ש”ח ובסה”כ ישולם מס לפי הכנסות של 293,200 ₪ . במקרה זה המס שבו חייב הסכום 23,200 ₪  הינו 33%, ומכיוון ששולמה מקדמה של 30% יהיה על הנישום להוסיף לשלטונות המס 3% מהסכום. כך ימשך החישוב עד שנת המס 2021. מכאן מסקנה ברורה – פריסת מס קדימה כדאית למי שהכנסותיו (כשכיר, או עצמאי) יקטנו בעתיד ולכן שיעור המס על הסכום הנפרס יהיה נמוך.

רצף קצבה – סעיף 9(7א’)(ז): על פי סעיף זה רשאי עובד המסיים את עבודתו, להגיש בקשה לייעד את כספי הפיצויים החייבים במס לקצבה. לפעולה זו קוראים “רצף קצבה”. תנאי לכך הוא שהכספים שלגביהם מתבקש “רצף קצבה” מופקדים בקופת גמל לקצבה (פוליסת גמלא, עדיף, או קרן פנסיה). עובד הבוחר באופציה זו יוכל למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, או להשאירם בתוכנית בה נצברו ויקבל אישור שכספים אלו פטורים ממס בעתיד. את יתרת כספי הפיצויים החייבים במס שעליהם נתבקש “רצף קצבה” ימשוך כקצבה (גמלא, או פנסיה) בגיל הזכאות עפ”י ההתקנות.

מאמרים נוספים:

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.